Reglement Fotowedstrijd Parkfeesten Aalst

ARTIKEL 1

ALGEMENE INFORMATIE

De wedstrijd “Fotowedstrijd Parkfeesten Aalst” is een online wedstrijd zonder aankoopverplichting georganiseerd door KONVERT INTERIM VLAANDEREN NV ("de Organisator of Konvert") een erkend uitzendkantoor met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Pres. Kennedylaan 7, ondernemingsnummer 0898.458.243.

Door deel te nemen aan de wedstrijd van Konvert, aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement volledig, alsook alle beslissingen die Konvert in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd, gelden als punt van reglement. Het reglement kan worden geraadpleegd op www.konvert.be.

Dit reglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van de Organisator.

ARTIKEL 2

DUUR EN VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

De wedstrijd loopt op :

  • - 07/07/2022 van 18u tot en met 23u59
  • - 28/7/2022 van 18u tot en met 23u59
  • - 04/08/2022 van 18u tot en met 23u59
  • - 11/08/2022 van 18u tot en met 23:59.

De wedstrijd wordt kenbaar gemaakt op de stand van Konvert op de Parkfeesten te Aalst op bovenvermelde data.

De wedstrijd is enkel toegankelijk via de stand van Konvert.

Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers:

  • - Langkomen op onze stand op de Parkfeesten op één van hoger vermelde data
  • - Vervolgens een selfie maken en Konvert taggen in jouw foto op Instagram of op Facebook. Hierbij dient Konvert duidelijk in beeld te komen.
  • - Een antwoord geven op de schiftingsvraag (“Hoeveel mensen zullen die dag deelnemen aan de wedstrijd?”)

De winnaar wordt gecontacteerd via zijn social media kanaal.

De wedstrijd wordt elke dag om middernacht afgesloten en de winnaar wordt de week zelf bekend gemaakt. De winnaar wordt vervolgens gecontacteerd via zijn social media kanaal.

ARTIKEL 3

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon die aanwezig is op de Parkfeesten te Aalst op de hogervermelde data.

Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast nummer, sms, mms,...) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan de Organisator voor deelname aan de wedstrijd.

De winnaar wordt aangeduid volgens de regels die zijn beschreven in artikel 5 van dit reglement. Konvert houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw, behoudt Konvert zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden van Konvert – al dan niet online – uit te sluiten. Konvert behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Konvert geleden schade (inclusief imago-schade).

De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

ARTIKEL 4

WEDSTRIJDPRIJS

De prijzen die tijdens de wedstrijd kunnen worden gewonnen zijn:

12 filmdoosjes (ttz. 3 filmdoosjes per avond) met 2 2D-bioscoopvouchers + 4 food and drink voucher ter waarde van € 29,20.

Iedere deelnemer kan slechts één filmdoosje winnen.

De prijs wordt per post opgestuurd naar de winnaar op het woonadres dat de winnaar aan Organisator mededeelt nadat winnaar door Organisator is gecontacteerd.

De prijs die aan de winnaar wordt aangeboden kan op geen enkele wijze worden betwist of op vraag van de winnaar aanleiding geven tot enige (gehele of gedeeltelijke) geldelijke vergoeding, noch tot de ruil of vervanging door een andere prijs, van welke waarde dan ook, om welke reden dan ook.

De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die hoger vermeld is omschreven. Geenszins kan worden verondersteld dat de Organisator eventuele bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen.

De Organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. Indien de omstandigheden dit vereisen (overmacht, gebeurtenissen buiten de controle van de Organisator), behoudt de Organisator zich het recht voor om de gewonnen prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.

ARTIKEL 5

AANDUIDING VAN DE WINNAAR

Om te trachten de prijs te winnen die is vermeld in artikel 4 van dit reglement, moeten de deelnemers de procedure volgen die is beschreven in artikel 2. Zodra hun deelname is ontvangen door Konvert, worden de deelnemers opgenomen in de lijst van potentiële winnaars. De winnaars worden geïdentificeerd aan het einde van de periode vermeld in artikel 2.

De bioscooptickets zullen worden toegekend aan de deelnemers die voldoen aan de voorwaarden vermeld in art. 2. In geval van een ex aequo bij de schiftingsvraag zullen de winnaars worden gekozen op basis van het tijdstip waarop de deelname aan Konvert werd ingezonden (dag, datum, uur, minuten). De persoon wiens deelname het eerst is verstuurd, wordt dan als winnaar beschouwd.

De winnaars zullen gecontacteerd worden via hun social media kanaal waarmee hun deelname werd ingestuurd, en dit binnen de week na het afsluiten van de wedstrijd.

ARTIKEL 6

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

De persoonsgegevens die de Konvert over de deelnemers verzamelt, zullen worden opgenomen in het adressenbestand van Konvert (President Kennedylaan 7, 8500 Kortrijk), met als doel de deelnemers van de wedstrijd te contacteren met betrekking tot het verdere verloop van de wedstrijd. Bij het opvragen en verwerken van persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand de persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy. Konvert zal de persoonsgegevens niet meedelen aan derden.

Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens onder andere te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van Konvert. Hij kan hiervoor een verzoek tot inzage, verbetering of verwijdering richten aan info@konvert.be. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart van de deelnemer. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze website waar u ons privacybeleid kan terugvinden (https://www.konvert.be/nl/privacy-statement).

Deelnemers gaan er door hun deelname uitdrukkelijk mee akkoord dat:

  • - Hun ingezonden foto eventueel kan verschijnen op de website en andere online kanalen (social media) van Konvert onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Organisator; en dit in het kader van de betreffende wedstrijd (bekendmaking winnaars);

  • - Hun ingezonden foto bovendien gebruikt kan worden als ‘user generated content’ in het kader van interne en externe marketingcampagnes van Konvert, tevens onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Organisator.

ARTIKEL 7

AANSPRAKELIJKHEID

De Organisator behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd (en in het bijzonder de aangekondigde datums) om welke redenen dan ook te verkorten, te verlengen of te wijzigen, zonder dat zij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat de deelnemer aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de mogelijkheid tot wedstrijddeelname tijdelijk op te schorten indien zij (of haar eventuele hostingprovider) niet langer kan instaan voor de continuïteit van de dienst die nodig is voor het goede verloop van de wedstrijd. Voorts behoudt de Organisator zich het recht voor om de wedstrijd stop te zetten of op te schorten in geval van overmacht, fraude, of gelijk welke reden waardoor de wedstrijd niet kan plaatsvinden onder de voorziene omstandigheden. In deze gevallen wordt het bericht waarmee de deelnemer op de hoogte wordt gesteld van een eventuele winst als nietig beschouwd.

De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af voor kosten, incidenten, ongevallen, schade, lichamelijke letsels die kunnen plaatsvinden tijdens de deelname aan de wedstrijd of het winnen van de toegekende prijs en/of die kunnen voortvloeien uit het bezit/gebruik van die prijs en in het algemeen elke ontevredenheid bij de overhandiging van de prijs.

Daarenboven is Organisator niet aansprakelijk voor het niet kunnen bezorgen van de prijs wanneer een deelnemer onvoldoende, onvolledige of onjuiste contactgegevens opgaf, noch voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van de prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).

De deelnemer erkent dat zijn deelname aan de wedstrijd volledig op eigen risico is en dat hij de nodige maatregelen moet nemen om zijn gegevens en computerapparatuur te beschermen.

De deelnemer is de enige verantwoordelijke persoon voor de inhoud van zijn of haar deelname, meer bepaald de ingezonden foto. De Organisator behoudt zich het recht voor om deze inhoud te herzien, te bewerken of te verwijderen als de inhoud waarschijnlijk aan de Organisator of aan derden schade toebrengt of als de inhoud reclame of enige andere vorm van verzoek bevat.

De Organisator kan zich niet in de plaats stellen van de initiële verkoper van de prijzen. Bijgevolg verbindt de winnaar zich ertoe om de Organisator niet aansprakelijk te stellen in verband met de prijzen, in het bijzonder wat de staat en de kwaliteit ervan betreft.

ARTIKEL 8

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de wedstrijd en de uitvoering ervan berusten uitsluitend bij de Organisator.

ARTIKEL 9

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Geschillen omtrent de uitvoering of uitlegging van dit reglement worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen afdeling Kortrijk.